Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 282                                               

Омукеева Джумакан

Омукеева Джумакан - саясат таануу илимдеринин доктору, профессор. 1975-ж. Мичурин пединститутун РСФСР, 1996-ж. Ж. Баласагын атындагы КУУну аяктаган. 2007-2008-жж. Ош мамлекеттик юридикалык институтунун биринчи проректору, Ысык-Көл облусунун Аксуу ...

                                               

Оптималдуу пландаштыруу

Оптималдуу пландаштыруу - пландын жана программанын мүмкүн болгон көптөгөн варианттарынын ичинен бир оптималдуу вариантын тандап алууга мүмкүн болуучу методдордун комплекси, б.а., оптималдуулуктун берилген критерийинин жана белгилүү чектөөлөрүнүн ...

                                               

Отунга салык

Отунга салык - автомобилдик отунду пайдалангандыгы үчүн каражаттарды бюджетке алуу жолу. Салыкты төлөөчүлөргө күйүүчү отунду юридикалык тараптарга жана жарандарга сатууну ишке ашыруучу ишканалар, уюмдар жана ишкерлер кирет. Салык өлчөмү керектөөч ...

                                               

Оңчулдар жана Солчулдар

Оңчулдар жана Солчулдар, саясатта - европалык классикалык салтка тийиштүү түшүнүк. 1789-93-жж. Улуу Француз буржуазия революциясы жана ал түзгөн парламентте пайда болгон. Себеби парламенттин отуруму болуп атканда күрөшүп жаткан күчтөр залда төмөн ...

                                               

Пайда шылтоого шыноо

Пайда шылтоого шыноо жаңы технологияларды жана жогорку технологиялык товарларды өнүктүрүүдө инвесторлорго түрткү берилүүчү экономикалык, финансылык жана психологиялык шылтоого шыноо.

                                               

Пайдага салык

Пайдага салык - ишканалардын таза кирешесинин бөлүгүн бюджетке алуу жолу. Салык ишканалардын сатуудан дүңүнөн түшкөн акчаларына тең пайдалардан кармалат. Мында өндүрүштүк жана коммерциялык чыгымдар чыгарылып таштагандан кийин эсептелинет, о. э. т ...

                                               

Паритет

Паритет валюталык - түрдүү өлкөлөрдүн валюталарынын шайкештиги, барабардыгы. Алтын күмүш акча катары жүгүртүлгөн жана кагаз акча алтынга эркин алмашылган 1-дүйн. согушка 1914-18-ж. чейинки мезгилдеги барабардык Паритет акча бирдигиндеги таза алты ...

                                               

Партикуляризм

Партикуляризм - биринчи кезекте жеке жана кичи топтук кызыкчылыктарды коргоого багытталган социалдык жана саясий активдүүлүктүн принциби. Бул өзгөчө, жеке же топтук максаттарды өзгөчөлөнтүүдө жана куугунтуктоодо байкалат. Партикуляризм - бул ошон ...

                                               

Пикир алышуу

Пикир алышуу - саясий мамилелердин баштапкы учуру. Пикир алышуу жеке - ортомчусуз жана аралыктык, оозеки, ошондой эле документтердин, жазуу тилинин ортомчулугунда болуп бөлүнөт. Пикир алышуу процессинде саясаттын ар кандай субъектилеринин ортосун ...

                                               

Полициялык мамлекет

Полициялык мамлекет - коомдук түзүлүш үчүн колдонулган образдуу түшүндүрүү. Мында бийлик жарандардын социалдык, экономикалык жана саясий жашоосун катуу көзөмөлгө алууга репрессиянын жардамы менен дагы умтулат. Полициялык мамлекетте мыйзам чыгаруу ...

                                               

Прогноз

Прогноз - экономиканын келечектеги көрсөткүчтөрү жөнүндө илимий изилдөөлөрдүн негизинде аткарылган ыктымалдуу ой жүгүртүү. Прогноз гр. prognosis - алдын-ала көрө билүү, алдын-ала айтуу - адегенде оорунун абалын, кийинчерээк жалпы эле алдын-ала ко ...

                                               

Продукцияны өлчөө бирдиги

Продукцияны өлчөө бирдиги - продукцияны өндүрүп чыгаруу же керектөө көлөмүн көрсөтүүчү чек. Продукциянын жумуштун, кызмат көрсөтүүнүн белгилүү түрүнүн нактуралай абалындагы санын көрсөтүүчү натуралдык чен өлчөмдөр колдонулат, о. э. продукциянын ж ...

                                               

Продукциянын узактык цикли

Продукциянын узактык цикли – 1) жаңы продукцияны жаратуу процессинин убакыт узундугу жана ага суроо-талапты сактап калуу. Продуктунун өнүгүүсүнүн төрт стадиясы болот. Биринчи стадияда товар өндүрүү көлөмү аз, кирешелер минималдуу, себеби сатып ал ...

                                               

Продукциянын өкүм сүрүү баскычтары

Продукциянын өкүм сүрүү баскычтары - белгилүү бир продукцияны өндүрүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн иликтөөдөн тартып, керектөөдөн чыгып калганга чейинки продукцияны даярдоо жана керектөө процесси камтылган жалпылык. Базар мамилелеринин шартында товардын с ...

                                               

Прозелитизм

Прозелитизм - башкаларды өз ишенимине каратууга умтулуу, ушундай максатка жетүүгө багытталган ишмердик. Дүйнөлүк диндердин өнүгүшүнүн тигил же бул баскычында Прозелитизм орун алгандыгы анык. Алсак, христианчылыктын алгачкы баскычында ГГ. күчтүү б ...

                                               

Процент

Процент 1) сандын жүздөн бир үлүшү, % белгиси менен белгиленет. 18дин жүздөн үчү 3%ти түзөт, б. а. 0.54 үлүшү. П. чарба эсебинде колдонулат. Мис., сактык кассадагы аманат акча - a com бир жылда Р %ке өсүп, t жылдан кийин x=al+Pt /100 болот - бул ...

                                               

Реакция (саясий)

Реакция - мурда болуп өткөн же азыркы коомдук түзүлүшкө катуу карама-каршы багыттагы кыймыл. Реакция деп ошондой эле болуп жаткан тартиптерди сактоо жана бекемдоо кыймьшы жана ар кайсы революциялык же оппозицияпык күчтөрдү басуу аталат. Реакция м ...

                                               

Реалдуу киреше

Реалдуу киреше – товардын, тейлөө кызматынын реалдуу наркынан жана салыктан тышкаркы алынган акчалай киреше. Процент менен белгиленүүчү сандык көрсөткүч болуп саналат.

                                               

Революциялык кырдаал

Революциялык кырдаал - революция болоор алдындагы кыска мезгилде процессти революцияга алып келүүчү белгилерди айтабыз. Революциялык кырдаалды методологиялык жактан эң туура иштеп чыккандар марксизм-ленинизм окуусунун өкүлдөрү. Алардын Революциял ...

                                               

Регионализм

Регионализм - бул түшүнүк регионалдык башкаруу тажрыйбасын жана анын зарылдыгына болгон ишенимди көрсөтөт. Регионализмди федерализмден айырмалай билүү зарыл. Федерализмдин принциптерине ылайык, жогорку бийлик кийлигише албаган төмөнкү тепкичтеги ...

                                               

Резервдик кредит жөнүндө макулдашуу

Резервдик кредит жөнүндө макулдашуу – ЭВФ менен ушул уюмдун мүчөлөрүнүн ортосунда төлөө балансындагы дефицитти жабууга кредит бөлүү жөнүндөгү макулдашуу.

                                               

Рекреациялык комплексти өнүктүрүү

Рекреациялык комплексти өнүктүрүү. Кыргызстан зор рекреациялык ресурстарга ээ. Республикада он төрт курорттук-рекреациялык зона бар, республиканын тоолуу аймагы ондогон тоолуу туристтик жана альпинисттик зоналарга бөлүнгөн. Бирок колдо болгон тур ...

                                               

Рекуперация

Рекуперация – материалдын же энергиянын бир бөлүгүн ошол эле технологиялык процессте кошумча пайдалануу. Анда продукт өндүрүүдөн келип чыккан таштандылардын саны кескин азайып, иштетилген аралашмадан баалуу эриткичтер бөлүнүп алынат. Мисалы, канд ...

                                               

Рентабелдүүлүк

Рентабелдүүлүк – ишкананын, бирикме, тармактын жана жалпы эле эл чарбасындагы өндүрүштүн натыйжалуулугунун экономикалык көрсөткүчү. Материалдык эмгек жана акча ресурстары менен жаратылыш байлыгын пайдаланууну комплекстүү чагылдырат. Негизги фонд ...

                                               

Республикалык элдик партия

Республикалык элдик партия - Кыргыз Республикасындагы саясий партиялардын бири. Уюштуруу конференциясы 1992-ж. 5-сентябрда болгон. Мамлекеттик официалдуу каттоодон 1992-ж. 16-декабрда өткөн. Негизги максаттары - туруктуу өнүгүүгө жетишүү үчүн рес ...

                                               

Ричард Стоун

Ричард Стоун - 1913-ж. Лондондо төрөлгөн. Кембридж университетин 1935-ж. бүтүргөн. Стоун азыркы улуттук эсептердин системасын негиздеген. "Улуттук эсептердин системасы" аттуу китеби 1968-ж. жарыяланган. Стоундун системасы бардык өнүккөн жана өнүг ...

                                               

Роялти

Роялти – 1) лицензиялык келишимдеги бүтүм боюнча, лицензиаттын лицензияларга белгилүү мезгилде төлөнүүчү, лицензия аркылуу сатылып алынган ойлоп-табууларга же "ноу-хауга" кезектеги төлөнүү; 2) эки территориянын биринде, салык салынбаган келитттим ...

                                               

Рынок

Рынок – 1) товар сатуучулар менен алуучулардын ортосунда соода бүтүмү өткөрүлө турган орун; 2) товар жана кызмат көрсөтүү алмашууга байланышкан экономикалык мамилелердин жыйындысы. Мунун натыйжасында суроо-талап, сунуш жана баа калыптанат. Рынок ...

                                               

Рынок инфраструктурасы

Рынок инфраструктурасы – товар менен кызматтын рынокто эркин аракетин камсыз кылган мекемелер менен уюмдардын системасы.

                                               

Рынок конъюнктурасы

Рынок конъюнктурасы – рынок системасында мезгили менен болуп туруучу экономикалык ситуация; товар рыногунда топтолгон маселелерди мүнөздөгөн, экономикалык абал. Рыноктогу абал көптөгөн факторлорго байланыштуу: керектөөчүлөрдүн акчалай кирешесине, ...

                                               

Рынок системасы

Рынок системасы – 1) товар менен тейлөөчү базарлардын жыйындысы; 2) чарбалык соода карым-катыш боло турган жай.

                                               

Рынок экономикасы

Рынок экономикасы – эркин ишкердик принциптерине, өндүрүш каражаттарына болгон менчиктин көп формалуулугуна, рыноктун баа чыгарууга, атаандаштыкка жана чарбалык субъектилердин ортосундагы өз ара келишимдерге, мамилелерге негизделген экономика; мы ...

                                               

Рынок экономикасын жөнгө салуу

Рынок экономикасын жөнгө салуу – салык саясаты, жөлөк пул жана ар кыл жеңилдиктер аркылуу кредит берүүнүн проценттик ставкасын өзгөртүп, мамлекеттик заказга кызыкчылыкты арттыруу. Рынок экономикасын жөнгө салуу үч формада ишке ашырылышы мүмкүн: д ...

                                               

Рынокту сегменттештирүү

Рынокту сегменттештирүү – белгилүү айырмачылыктары боюнча рынокто сатылуучу товардын түрүнө, колдонулган валютага, кардарлардын тобуна, территориялык жайгашуусуна жараша бөлүү. Рынокту сегменттештирүү адатта маркетингдин иш-аракетине, товар өндүр ...

                                               

Рыноктук тең салмак

Рыноктук тең салмак – экономикалык мыйзам чегинде суроо-талап менен сунуштардын өз ара катышы. Товар менен кызмат көрсөтүүгө карата суроо-талаптын көлөмү менен рынок структурасынын жана сунуштардын көлөмү менен структурасынын бири-бирине ылайык к ...

                                               

Рыноктук экономика

Рыноктук экономика - даңазасы артып бараткан жаш рок-группа "И так далее" модадан чыккан эски ковбойдун өтүгүн кийип телевизиондук концертке чыгышкан. Кийинки эле күнү бардык дүкөндөрдө "ИТДнын" кийген өтүгү керек деген талаптар толуп кеткен. Аде ...

                                               

Рыноктун коньюнктурасы

Рыноктун коньюнктурасы товарларды сатуудагы белгилүү убакыт жана конкреттүү орунда социалдык экономикалык, соода уюштуруу ж. б. шарттардын чогулуусу. Рыноктогу абал толуп жаткан факторлорго байланыштуу болот. Алардын эң негизгиси: керектөөчүлөрдү ...

                                               

Саймон Герберт

Саймон Герберт - 1978-ж. 1916-ж. Висконсин штатындагы Милуоки шаарында төрөлгөн. Саймондун аты өзгөчө азыркы экономикалык илимдин үч багытын иштеп чыккандыгы менен белгилүү. Алар уюмдарда кабыл алынуучу чечимдердин теориясы; башкаруу теориясы жан ...

                                               

Сал агызуу

Сал агызуу - кыйылган токой жыгачтарын дарыя суулары аркылуу агызуу. Карагайлар бириндетилип, чиркештирилип же топ-топ бойдон сал түрүндө агызылат.

                                               

Салттык экономикалык система

Салттык экономикалык система - салттык экономикада эмне, кандай жана ким деген суроолорго берилүүчү жооптор салттарга негизделет. Салттуу экономикалык системалар, адатта дүйнөнүн алыскы райондорунда жайгашкан. Мындай системаларды обочолонгон уруу ...

                                               

Салыктар

Салыктар - юридикалык жана жеке жактардан бюджетке жана бюджеттик эмес фондуларга алынуучу милдетгүү түрдөгү төлөмдөрдүн тутуму. Алардын өлчөмү жана мөөнөтү мыйзам чегинде аныкталат. Бул мамлекетке салык төлөөчүлөрдөн жыйналган түшкөн акча катышт ...

                                               

Сальдо

Сальдо - 1) фирманын, ишкананын ортосундагы белгилүү бир убакытта түшкөн акчалай кирешеси менен чыгашасынын ортосундагы айырма; өлкөнүн экспорту менен импортунун ортосундагы нарктык, чет өлкөдөгү төлөмдөр менен ал жактан түшкөн акчалай каражаттар ...

                                               

Самуэльсон Пол

Самуэльсон Пол - экономиканы илимий талдоонун деңгээлин жогорулатууга кошкон салымы үчүн 1970-ж. Нобель сыйлыгына татыган. Пол Энтон Самуэльсон 1915-ж. АКШнын Гэри шаарында Индиана штатында төрөлгөн. Ал Массачусетстеги Технологиялык институттун э ...

                                               

Саралаев Урмат Кадыкеевич

Саралаев Урмат Кадыкеевич - саясат таануу илимдеринин доктору. Нарын шаарында төрөлгөн. 1975-ж. СССР-дин 50-жылдыгы атындагы КМУнун чет тилдер факультетин "Немис тили жана адабияты" боюнча адистигин бүтүргөн. 1975-1988-жж. референт, ага референт, ...

                                               

Сатуу

Сатуу - продукцияны сатууну жана ага менчик укугун даярдоочудан керектөөчүгө өткөрүп берүүнү камсыз кылуучу иш-аракеттер. Даярдоочулар тарабынан дүңүнөн же чекене соода ортомчулары менен ишке ашырылат. Ишканалардаярдоочулар сатуу иш-аракеттери ме ...

                                               

Сатып алуунун бышып жетилүү стадиясы

Сатып алуунун бышып жетилүү стадиясы - тандап алынган продукцияны сатып алуу үчүн керектөөчүнүн иреттүү чечими. Товар өндүрүүчү жана товарды сатуучу иштин эффективдүүлүгү үчүн потенциалдуу керектөөчүнүн кайсыл стадияда экендигин эсепке алуусу кер ...

                                               

Сашун

Сашун - мамлекеттик жогорку чин, VI к. бери маалым. VI-XIII кк. чегинде Кыргыз каганатында бул термин "ханзаада", "тактын мураскери", "кол башчы" маанилерин туюнткан. Кытай императорлору кыргыз кагандарынан расмий элчиликке келген адамдарды мамле ...

                                               

Саясат таанунун усулдары

Саясат таанунун усулдары - 1) институционалдык; 2) тарыхый; 3) бихевиористтик; 4) психологиялык; 5) эмпирикалык усулдар. Ар бирине токтоло кетели: Юридикалык илимдерде үстөмдүк кылган институционалдык усулдун жардамы менен саясий турмуш саясий ин ...

                                               

Саясат таануунун категориялары

Саясат таануунун категориялары - коом таануудагы интегралдык категориялар: коом, цивилизация, коомдук-экономикалык формация, жарандык коом, бийлик, эркиндик, революция ж.б-ларга таянат. Ошону менен бирге ал өзүнүн жеке категорияларына да ээ: саяс ...

                                               

Саясат таануунун пайда болушу

Саясат таануунун пайда болушу - Алгачкы философиялык-этикалык формасында, саясат таануунун фрагменттери -коомдук идеал, идеалдуу мамлекет жөнүндө, саясаттын маңызы, коомдук жыргалчылыкка жетүү ыкмалары тууралуу түшүнүктөр байыркы дүйнөнүн ойчулда ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →